bip.gov.pl
A A A K
KCK Inowrocław

Kujawskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie ofert na wyłączność obsługi gastronomicznej i sprzedażowej imprezy plenerowej „Dni Inowrocławia 2020 – INO POP FESTIWAL”

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: KCK Inowrocław

I. Organizator, impreza
Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu
ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 58 67
1. Nazwa imprezy: „Dni Inowrocławia 2020 – INO POP FESTIWAL”
2. Termin imprezy: 6-7.06.2020 r., każdego dnia w godz. godz. 12.00-24.00
3. Teren imprezy: Lotnisko Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu, ul. Toruńska 160

II. Zakres usługi
Konkurs ofert dotyczy zapewnienia kompleksowej obsługi gastronomicznej (na zasadzie wyłączności na małą i dużą gastronomię) podczas imprezy plenerowej na Lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu w zakresie:
1. Dystrybucji piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Urzędzie Miejskim w Inowrocławiu), w kubkach plastikowych, zgodnie z przepisami o organizacji imprez masowych, o zawartości alkoholu do 3,5% obj.;
2. Przygotowania i sprzedaży potraw z grilla (kiełbaski, szaszłyki, karkówki, itp.) i innych typu fast food;
3. Sprzedaży napojów bezalkoholowych;
4. Sprzedaży lodów, gofrów, prażynek itp. oraz gotowych artykułów spożywczych typu: ciastka, chipsy itp.;
5. Sprzedaży gadżetów, biżuterii, zabawek itp. Artykułów.

Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1- 5 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność.

III. Założenia ogólne konkursu
1. Uzyskana przez Wykonawcę wyłączność oznacza, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności gastronomicznej czy też innej sprzedaży w zakresie pkt. II PPKT., 1-5 niniejszego zaproszenia, na terenie imprezy, wymaga zgody podmiotu wyłonionego w konkursie i oznacza, że to on decyduje, które osoby będą mogły wystawić swoje stoiska z asortymentem, jednocześnie przejmując wszelką odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie higieniczne, epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe stoisk wystawienniczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży piwa i świadczenia usług gastronomicznych podczas ww. imprezy wyłącznie w godzinach jej trwania na terenie wyznaczonym przez Organizatora.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania czystości w granicach obszaru wyznaczonego Wykonawcy na zasadach wyłączności w trakcie imprezy oraz pozostawienia tego obszaru w czystości po imprezie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia stoisk do sprzedaży piwa i gastronomii w miejscach wskazanych przez Organizatora.
5. Organizator udostępni Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej (w postaci agregatu prądotwórczego – koszt paliwa do zasilania agregatu ponosi Wykonawca)
6. Organizator udostępnia Wykonawcy plac na terenie Lotniska Aeroklubu Kujawskiego pod punkt gastronomiczny.
7. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawy wody w zakresie swojej działalności.
8. Wykonawca we własnym zakresie organizuje teren sprzedaży piwa w wydzielonym przez Organizatora miejscu do konsumpcji i zobowiązuje się do zapewnienia dostatecznej ilości miejsc siedzących, nie mniej niż 1500.
9. Ceny na sprzedawane produkty ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko, uwzględniając ceny lokalnego rynku.
10. Wykonawca w całości odpowiada za zgodność prowadzonej sprzedaży z obowiązującymi przepisami prawa podczas imprez masowych (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, t.j. Dz.U.2019 poz. 217 z późniejszymi zmianami) .
11. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie zapewnić Organizatorowi wyżywienie dla 20 osób każdego dnia imprezy plenerowej.
12. Organizator zapewnia ochronę terenu objętego wyłącznością.
13. Organizator nie wyznacza ceny minimalnej za wyłączność gastronomiczną.
14. W przypadku wygrania konkursu Wykonawca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu zaoferowanej kwoty za wyłączność w formie zaliczek:
• I wpłata 50% oferowanej kwoty do dnia 15.05.2020 r.
• II wpłata 50% oferowanej kwoty do dnia 15.06.2020 r.
Decyduje data wpływu środków na konto Organizatora.
15. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy wpłacone zaliczki przechodzą na rzecz Organizatora.

IV. Oferta powinna zawierać
1. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Określenie wysokości deklarowanej kwoty wpłaty (w PLN netto) na rzecz Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za uzyskanie wyłączności (wg wzoru w załączniku nr 1).
3. Określenie asortymentu, zaplecza gastronomicznego (wg wzoru w załączniku nr 1), ponadto Wykonawca może przedstawić inne załączniki reklamujące swoją działalność cateringową.
4. Dokumenty potwierdzające nabyte doświadczenie.
5. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy ustalone w ogłoszeniu o konkursie (wg wzoru załączniku nr 1).

V. Kryteria wyboru ofert
1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprezy, który dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi jednego Wykonawcę do dalszych negocjacji, których celem będzie zawarcie stosownej umowy na wyłączną obsługę gastronomiczną (z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty).
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który zaproszony zostanie do dalszych negocjacji brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:
a) oferowana kwota za wyłączność - 60%,
b) możliwości realizacji zadania przez Wykonawcę tj. zaplecze gastronomiczne, oferta gastronomiczna - 30%,
c) doświadczenie w obsłudze i realizacji podobnych zamówień - 10%.

VI. Procedury związane z ofertą
1. Oferty należy składać do 22.04.2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Kujawskiego Centrum Kultury, ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław, z dopiskiem: „Obsługa imprezy plenerowej – Dni Inowrocławia 2020” osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Organizatora).
2. Organizator konkursu dokona wyboru oferty do dalszych negocjacji do dnia 23.04.2020 r.
3. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do dalszych negocjacji najpóźniej 30.04.2020 r.
4. Przewidywany termin podpisania umowy 30.04.2020 r.
5. W przypadku odmowy lub uchylenia się od zawarcia przez wykonawcę umowy, na warunkach nie mniej korzystnych dla organizatora niż wskazane w ofercie, w terminie wskazanym w pkt.4, organizator ma prawo zażądać od wykonawcy zapłaty zryczałtowanej opłaty za rozpatrzenie oferty, w kwocie 5000 zł, na co wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.


Załączniki:
1. Kwestionariusz wykonawcy.
zal_gastronomia.pdf 

Opublikował: Tomasz Maliszewski
Publikacja dnia: 19.02.2020
Dokument oglądany razy: 70