bip.gov.pl
A A A K
KCK Inowrocław

Kujawskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie ofert na wyłączność obsługi w zakresie mechanicznych urządzeń rekreacyjnych (tzw. Wesołe Miasteczko) imprezy plenerowej „Dni Inowrocławia 2020 – INO POP FESTIWAL”

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: KCK Inowrocław

Kujawskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie ofert
na wyłączność obsługi w zakresie mechanicznych urządzeń rekreacyjnych (tzw. Wesołe Miasteczko) imprezy plenerowej
„Dni Inowrocławia 2020 – INO POP FESTIWAL”


I. Organizator, impreza
Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu
ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 58 67
1. Nazwa imprezy: „Dni Inowrocławia 2020 – INO POP FESTIWAL”
2. Termin imprezy: 6-7.06.2020 r., każdego dnia w godz. 12.00-24.00
3. Teren imprezy: Lotnisko Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu, ul. Toruńska 160

II. Zakres usługi
Konkurs ofert dotyczy zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie mechanicznych urządzeń rekreacyjnych (tzw. Wesołe Miasteczko) podczas imprezy plenerowej na Lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu, z wyłączeniem prowadzenia przez oferenta jakiejkolwiek innej sprzedaży objętej odrębnym konkursem. Na świadczenie usług, o których mowa powyżej wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność.

III. Założenia ogólne konkursu
1. Uzyskana przez Wykonawcę wyłączność oznacza, że na terenie imprezy plenerowej jedynym podmiotem uprawnionym do świadczenia usług tzw. Wesołego Miasteczka, będzie podmiot wyłoniony w niniejszym konkursie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do oferowania usług podczas ww. imprezy wyłącznie w godzinach jej trwania na terenie wyznaczonym przez Organizatora.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania czystości w granicach prowadzonej przez siebie działalności i w trakcie imprezy oraz pozostawienia tego terenu w czystości po imprezie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia Wesołego Miasteczka w uzgodnieniu z Organizatorem.
5. Organizator udostępnienia Wykonawcy punkt poboru zasilania prądu (agregat –prądotwórczy – zapewnienie i koszt paliwa do zasilania agregatu obciąża Wykonawcę).
6. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawy wody w zakresie swojej działalności.
7. Ceny na sprzedawane produkty ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko, uwzględniając ceny lokalnego rynku.
8. Organizator zapewnia ochronę terenu objętego wyłącznością.
9. Organizator nie wyznacza ceny minimalnej za wyłączność obsługi w zakresie wystawienia mechanicznych urządzeń rekreacyjnych.
10. W przypadku wygrania konkursu Wykonawca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu zaoferowanej kwoty za wyłączność w postaci zaliczek:
• I wpłata 50% oferowanej kwoty do dnia 15.05.2020 r.
• II wpłata 50% oferowanej kwoty do dnia 15.06.2020 r.
Decyduje data wpływu środków na konto Organizatora.
11. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy wpłacone zaliczki przechodzą na rzecz Organizatora.

IV. Oferta powinna zawierać
1. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Określenie wysokości deklarowanej kwoty wpłaty (w PLN netto) na rzecz Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za uzyskanie wyłączności (wg wzoru w załączniku nr 1).
3. Określenie zaplecza mechanicznych urządzeń rekreacyjnych, które Wykonawca zamierza wystawić podczas imprezy plenerowej (wg wzoru w załączniku nr 1), ponadto Wykonawca może przedstawić inne załączniki reklamujące swoją działalność.
4. Dokumenty potwierdzające nabyte doświadczenie.
5. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy ustalone w ogłoszeniu o konkursie (wg wzoru załączniku nr 1).

V. Kryteria wyboru ofert
1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprezy, który dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi jednego Wykonawcę do dalszych negocjacji, których celem będzie zawarcie stosownej umowy sponsoringu (z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty).
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który zaproszony zostanie do dalszych negocjacji brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:
a) oferowana kwota za wyłączność - 60%,
b) możliwości realizacji zadania przez Wykonawcę tj. posiadane zaplecze mechanicznych urządzeń rekreacyjnych - 30%,
c) doświadczenie w obsłudze i realizacji podobnych zamówień - 10%.

VI. Procedury związane z ofertą
1. Oferty należy składać do 22.04.2020 r. do godz. 12.00 w administracji Kujawskiego Centrum Kultury, ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław, z dopiskiem: „Obsługa imprezy plenerowej – Dni Inowrocławia 2020” osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Organizatora).
2. Organizator konkursu dokona wyboru oferty do dalszych negocjacji do dnia 23.04.2020 r.
3. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do dalszych negocjacji 31.03.2020 r.
4. Przewidywany termin podpisania umowy 30.04.2020 r.
5. W przypadku odmowy lub uchylenia się od zawarcia przez wykonawcę umowy, na warunkach nie mniej korzystnych dla organizatora niż wskazane w ofercie, w terminie wskazanym w pkt.4, organizator ma prawo zażądać od wykonawcy zapłaty zryczałtowanej opłaty za rozpatrzenie oferty, w kwocie 5000 zł, na co wykonawca, składający ofertę, wyraża zgodę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.


Załączniki:
1. Kwestionariusz wykonawcy.
zal_lunapark.pdf

Opublikował: Tomasz Maliszewski
Publikacja dnia: 19.02.2020
Dokument oglądany razy: 58