bip.gov.pl
A A A K
KCK Inowrocław
To jest wersja archiwalna z dnia 11.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowy Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y
Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu
Postanowienia Ogólne
§ 1

Kujawskie Centrum Kultury, zwane dalej „Centrum”, jest samorządową instytucją kultury Miasta Inowrocławia, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.
§ 2
1. Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej treści „Regulaminem”, określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych stanowisk pracy w Centrum.
2. Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn.zm),
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),
3) Uchwały Nr XXXVII/529/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu,
4) Postanowień statutu „Centrum”.
3. Regulamin zatwierdzony jest przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
§ 3
1.Siedziba Centrum mieści się w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.
2. Terenem działania Centrum jest obszar miasta Inowrocławia.
3. W strukturze organizacyjnej Centrum znajdują się dodatkowe pomieszczenia przy pl. Klasztornym 2, gdzie mieści się Instytut Prymasa Józefa Glempa, Stała Wystawa Solnictwa, Galeria Miejska i przy ul. Kasztelańskiej 22 , gdzie w kamienicy – oddziale KCK funkcjonuje stała ekspozycja archeologiczna – „Askaukalis Inowrocław”.
§ 4
1. Centrum samodzielnie zarządza przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury.
2. Za gospodarkę materialną i finansową Centrum odpowiedzialność ponosi jego Dyrektor.
3. Centrum jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

§ 5
Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie kultury lokalnej w kraju oraz promocja Miasta Inowrocławia.
Struktura Organizacyjna Centrum
§ 6
Dyrektor Centrum
1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który pełni funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością, koordynacja pracy Działów Centrum,
b) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem Centrum,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, które przedkłada Radzie Miasta Inowrocławia,
i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
j) samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami praworządności i efektywności jego wykorzystania,
k) zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Centrum,
l) odpowiada za kontrolę zarządczą w Centrum,
m) dyrektor może upoważnić pracowników do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.
n) w przypadku, gdy Dyrektor Centrum nie może pełnić swych obowiązków, zastępuje go Główny Księgowy.
§ 7
Strukturę organizacyjną KCK tworzą:
1) dział organizacji imprez,
2) dział administracyjno - księgowy,
3) dział edukacji kulturalnej,
4) dział obsługi i konserwacji,
5) dział promocji.

Zakresy zadań
§ 8
1.W ramach działu administracyjno – księgowego działają:
główny księgowy:

a) nadzoruje realizację budżetu Centrum,
b) opracowuje roczny plan finansowy Centrum,
c) opracowuje sprawozdania z realizacji budżetu,
d) dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje o nich Dyrektora,
e) przygotowuje i organizuje obieg dokumentów księgowych,
f) dokonuje rozliczeń finansowych w poszczególnych działach,
g) przedstawia propozycje do gospodarowania mieniem Centrum oraz nadzoruje jego zarządzanie,
h) nadzoruje prowadzenie kasy Centrum,
i) prowadzi dokumentację całej działalności finansowej placówki i odpowiada za prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi i gospodarkę finansową Centrum,
j) dekretuje dokumenty księgowe zgodnie z przyjętym w Centrum planem kont,
k) prowadzi ewidencję i rejestry: zakupu i sprzedaży, rejestr kasowy i bankowy.
l) przygotowuje umowy, nadzoruje ich prawidłowość i zgodność z przepisami prawa.

referent ds. księgowo-administracyjnych:
a) sprawdza pod względem formalno – rachunkowym dokumenty finansowo – księgowych,
b) wystawia rachunki i faktury VAT dla usługobiorców łącznie z windykacją należności,
c) prowadzi księgi inwentarzowe środków trwałych i wyposażenia,
d) zajmuje się rozliczeniami bankowymi - numeracja i dekretacja wyciągów bankowych,
e) przygotowuje i rozlicza inwentaryzację składników majątku,
f) obsługuje sekretariat w zakresie biurowym i kancelaryjnym,
g) ewidencjonuje przepływającą korespondencję, prowadzi dziennik korespondencji,
h) tworzy pisma pozwalające na pełen nadzór wypożyczanego sprzętu,
i) prowadzi całokształt spraw związanych z eksploatacją nieruchomości i urządzeń Centrum, konserwacją, naprawami i remontami maszyn, sprzętu oraz instalacji będących w dyspozycji Centrum, a także wymaganych prawem przeglądów technicznych,
j) odpowiada za stan techniczny sprzętu biurowego,
k) sprawuje nadzór nad mieniem Centrum,
l) prowadzi sprawy z zakresu bhp i ppoż.,
ł) sprawuje nadzór nad terminowym wydawaniem odzieży ochronnej,
m) organizuje pracę obsługi Teatru Miejskiego,
n) wystawia faktury VAT sprzedaży,
o) kontroluje i analizuje stan zapasów materiałów na stanie Centrum,
p) sprzedaje i rozlicza bilety z imprez Centrum.
referent ds. kadrowo-rozliczeniowych:
a) prowadzi sprawy kadrowe i szkoleniowe,
b) opracowuje faktury wpływające do Centrum,
c) prowadzi gospodarkę kasową Centrum,
d) prowadzi sprawy związane z wyjazdami służbowymi (delegacje służbowe),
e) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania,
f) wystawia rachunki i faktury VAT dla usługobiorców,
g) przygotowuje dokumentację do właściwych służb na zorganizowanie imprezy masowej
h) obsługuje sekretariat w zakresie biurowym i kancelaryjnym,
i) przekazuje księgowości zwolnienia lekarskie,
j) zarządza dokumentacją transportową (karty drogowe), kontrolą tankowań i eksploatacji samochodu służbowego, w tym sprawności i czystości pojazdu,
k) prowadzi ewidencję używanych pieczątek i kluczy.

2. W ramach działu organizacji imprez działają:

główny specjalista do spraw organizacji imprez kulturalnych:

a) organizuje i nadzoruje przebieg stałych imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum,
b) pod nieobecność Dyrektora lub głównego księgowego, koordynuje zdarzenia kulturalne realizowane w miejscu i poza siedzibą Centrum, nadzorując działania wszystkich działów zaangażowanych w organizację zdarzenia,
c) diagnozuje i analizuje istniejące zjawiska kulturowe,
d) tworzy programy w zakresie edukacji regionalnej, animowania kultury lokalnej,
e) tworzy programy promujące regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe,
f) tworzy projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę,
g) inspiruje powstawanie lokalnych przedsięwzięć kultury,
h) animuje amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),
i) popularyzuje sztukę profesjonalną,
j) organizuje festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, odczyty, prelekcje, sesje popularno-naukowe, imprezy kulturalne, artystyczne, rozrywkowe i inne,
k) prowadzi dokumentację imprez organizowanych przez Centrum
l) podejmuje inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
specjaliści do spraw organizacji imprez kulturalnych
a) organizują i nadzorują przebieg stałych imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum
b) dokumentują i opracowują rozmaite elementy dziedzictwa kulturowego regionu,
c) diagnozują i analizują istniejące zjawiska kulturowe,
d) tworzą programy w zakresie edukacji regionalnej, animowania kultury lokalnej,
e) tworzą programy promujące regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe,
f) tworzą projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę,
g) inspirują powstawanie lokalnych przedsięwzięć kultury,
h) animują amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),
i) popularyzują sztukę profesjonalną,
j) organizują festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, odczyty, prelekcje, sesje popularno-naukowe, imprezy kulturalne, artystyczne, rozrywkowe i inne,
k) prowadzą dokumentację imprez organizowanych przez Centrum,
l) podejmują inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

grafik komputerowy:
a) przygotowuje do druku materiały reklamowe (ulotki, foldery, plakaty, katalogi),
b) opracowuje koncepcje edytorskie i formy zewnętrzne publikacji i materiałów reklamowych,
c) przygotowuje projekty graficzne stron internetowych,
d) tworzy komputerowe wizualizacje elementów projektu.

3. W ramach działu edukacji kulturalnej działają:

opiekunowie ekspozycji:
a) prowadzą i aktualizacją bazy zbiorów Instytutu Prymasa Józefa Glempa, Stałej Wystawy Solnictwa i Ekspozycji Archeologicznej „Askaukalis Inowrocław”,
b) pełnią funkcję przewodników po wystawach,
c) prowadzą dokumentację zdarzeń przeprowadzonych w Instytucie, Wystawie Solnictwa i „Askaukalis Inowrocław”,
d) prowadzą kronikę,
e) promują na zewnątrz walory ekspozycji.

4. W ramach działu obsługi i konserwacji działają :
operatorzy sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz akustycznego:
a) zajmują się elektroakustyczną obsługą imprez kulturalnych w obiektach Centrum i poza nimi,
b) obsługują zdarzenia kulturalne w zakresie oświetlenia,
c) zajmują się montażem i demontażem urządzeń elektroakustycznych, oświetleniowych, rejestrujących i projekcyjnych,
d) zapewniają prawidłową eksploatację użytkowanego sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego, rejestrującego i projekcyjnego Centrum,
e) opracowują podkłady muzyczne dla potrzeb sekcji Centrum,
f) wykonują bieżącą konserwację sprzętu,
g) przechowują i zabezpieczają sprzęt i urządzenia powierzone do wykonywania obowiązków służbowych zarówno w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu,
h) utrzymują w niezbędnym zakresie podręczny magazyn części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi.

specjaliści do spraw technicznych:
a) montują dekoracje podczas zdarzeń kulturalnych,
b) montują wystawy w Galerii Miejskiej, Galerii Tymczasem i Sali Wystaw Czasowych,
c) konserwują i wykonują drobne naprawy urządzeń technicznych,
d) monitorują tablicę ogłoszeniową Centrum i słupy reklamowe, dbając o aktualizację umieszczonych informacji,
e) współpracują z jednostkami samorządowymi i sanatoriami w sprawie informowania o planowanych zdarzeniach kulturalnych,
f) zgłaszają przełożonemu wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu oraz urządzeń powierzonych do wykonywania obowiązków służbowych w budynku Centrum oraz obiektach (pomieszczeniach) będących w trwałym zarządzie Centrum,
g) zgłaszają przełożonemu wszelkie zauważone awarie i uszkodzenia instalacji i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zainstalowanych w budynku Centrum oraz obiektach (pomieszczeniach) będących w trwałym zarządzie Centrum,
h) dbają o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do wykonywania obowiązków służbowych w budynku Centrum oraz obiektach (pomieszczeniach) będących w trwałym zarządzie Centrum,
i) właściwie przechowują i zabezpieczają materiały, sprzęt i urządzenia powierzone do wykonywania obowiązków służbowych zarówno w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu,
j) wykonują czynności związane z przenoszeniem dokumentów, mebli biurowych, sprzętu biurowego i urządzeń z poszczególnych pomieszczeń w budynku Centrum oraz obiektach (pomieszczeniach) będących w trwałym zarządzie Centrum,
k) wykonują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem sprzętu i urządzeń zakupionych lub przeznaczonych do fizycznej likwidacji.
kierowca:
a) utrzymuje w stałej gotowości transportowej samochód będący własnością Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu,
b) kieruje pojazdem w celu wykonywania zadań służbowych,
c) przestrzega terminów przeglądów technicznych, napraw okresowych, terminów umów ubezpieczeniowych ww. pojazdu.
d) wykonuje bieżące (drobne) naprawy pojazdu, zgłasza potrzebę poważniejszych napraw i remontów pojazdu,
e) uzgadnia i rozlicza z przełożonym terminy i miejsca wyjazdów służbowych,
f) kupuje paliwo na fakturę na stacjach benzynowych wybranych pod katem ceny i jakości paliwa,
g) pomaga przy załadunku i rozładunku pojazdu.
sprzątaczki:
a) dbają o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach Centrum,
b) codziennie opróżniają wszystkie pojemniki na śmieci,
c) systematyczne sprzątają wszystkie urządzenia i pomieszczenia sanitarne,
d) współpracują z opiekunami sekcji w zakresie utrzymania porządku,
e) przygotowują pomieszczenia do remontów (zabezpieczanie mebli, itp.) oraz sprzątają po remoncie,
f) dbają o czystość bieżącą podczas zdarzeń kulturalnych w obiektach Centrum i poza nimi,
g) zgłaszają wszystkie uszkodzenia instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, zamków, drzwi, okien, tynków, itp. z wpisaniem do zeszytu usterek.
konserwator
a) dba o budynki będące w trwałym zarządzie Centrum oraz przynależny teren, wyposażenie i urządzenia techniczne będące na stanie Centrum,
b) właściwie przechowuje i zabezpiecza materiały, sprzęt i urządzenia powierzone do wykonywania obowiązków służbowych zarówno w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu,
c) zapobiega uszkodzeniom lub zniszczeniu znajdujących się na terenie
d) nieruchomości pomieszczeń, instalacji i urządzeń technicznych,
e) zgłasza przełożonemu wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu oraz urządzeń powierzonych do wykonywania obowiązków służbowych, instalacji i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej,
f) przestrzega przepisy o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności przez utrzymanie piwnic, strychów i korytarzy w stanie umożliwiającym swobodne przejście oraz wszelkich przepisów BHP,
g) wykonuje czynności związane z przenoszeniem dokumentów, mebli biurowych, sprzętu biurowego i urządzeń z poszczególnych pomieszczeniach,
h) wykonuje czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem sprzętu i urządzeń zakupionych lub przeznaczonych do fizycznej likwidacji,
i) czuwa nad sprawnym działaniem wszystkich punktów świetlnych budynku oraz zapalaniem i wygaszaniem światła, łącznie z wymianą żarówek,
j) naprawia i konserwuje urządzenia elektryczne,
k) na bieżąco usuwa usterki oraz planuje działania konserwacyjne, pod względem eklektycznym, maszyn i urządzeń będących na stanie Centrum,
l) prowadzi właściwą gospodarkę narzędziami, aparaturą i wyposażeniem elektryków,
m) zajmuje się obsługą elektryczną zdarzeń realizowanych poza budynkami będącymi w stałym zarządzie Centrum oraz fizyczną obecność na terenie obiektu/w plenerze podczas trwania imprezy.

5. W ramach działu promocji działają:
administrator stron internetowych:
a) dba o serwer strony i zapewnia jego prawidłowe działanie,
b) wykonuje czynności związane z funkcjonowaniem strony internetowej (m.in.: aktualizacja treści, modyfikacja i rozbudowa strony, dbałość o bezpieczeństwo informacji, monitorowanie błędów występujących na stronie),
c) współpracuje z działem organizacji imprez w celu bieżącej aktualizacji strony, umieszczaniem materiałów promujących zdarzenia realizowane przez Centrum.

specjalista ds. promocji:
a) nawiązuje i utrzymuje kontakty z partnerami Centrum w celu realizacji wspólnych projektów,
b) przygotowuje materiały promujące Centrum i Miasto Inowrocław,
c) prowadzi działania , związane z promocją, rozwojem i funkcjonowaniem Centrum, z wykorzystaniem stron internetowych,
d) prowadzi korespondencję w zakresie promocji Centrum,
e) przedstawia propozycje do projektu budżetu Centrum w zakresie zadań realizowanych przez siebie.
§ 9
Obowiązki pracownika i zakładu pracy
1. Miejscem pracy pracowników biurowych są lokale Centrum, w którym pracownik jest zatrudniony.
2. Miejscem pracy pracowników obsługi są pomieszczenia wyznaczone przez Dyrektora.
3. Pracownik obowiązany jest przechowywać w miejscu pracy akta spraw i wszelki powierzony mu sprzęt.
4. Zabrania się wynoszenia akt poza budynek Centrum sprzętu, maszyn i innych urządzeń biurowych, w tym komputerów.
5. W razie opuszczenia lokalu biurowego przez wszystkich pracowników w czasie pracy, lokal powinien być zamknięty na klucz.
6. Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest złożyć wszelkie akta, dokumenty, pieczątki i przedmioty pracy do biurek i szaf, które powinny być zamknięte.
7. Pracownicy opuszczający lokal jako ostatni powinni sprawdzić czy okna lokalu są zamknięte, wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej i zamknąć drzwi na klucz, zabezpieczyć budynek alarmem.
8. Obecność w lokalu biurowym po godzinach pracy dopuszczalna jest za zgodą Dyrektora i podlega zarejestrowaniu w książkach odpracowań znajdujących się w sekretariacie.
9. Pracownicy przyjmowani do pracy po raz pierwszy powinni być ogólnie zaznajomieni z całokształtem zadań Centrum, Regulaminem Pracy oraz przepisami BHP i ppoż.,
10. Pracownik odpowiada przed Dyrektorem za realizację swoich zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy.
11. Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników określają zakresy czynności, przepisy Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy i inne przepisy wewnętrzne oraz akty prawne o charakterze ogólnym.

§ 10
ZASADY PLANOWANIA PRACY W CENTRUM
1. Centrum wykonuje powierzone zadania w oparciu o roczny plan pracy.
2. Podstawę planowania działalności Centrum stanowią zadania wynikające ze statutu.
3. W oparciu o zadnia przyjęte do realizacji przez Centrum opracowuje się harmonogramy ich realizacji zawierające:
a) treść zadania,
b) treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania i termin wykonania,
c) osoby i stanowiska pracy odpowiedzialne za realizację zadania.
4. Plan pracy w ciągu roku może ulec modyfikacji np. w związku z uwzględnieniem w nim nowych zadań lub zmiany okoliczności realizacji zadań dotychczasowych.
5. Uzupełnienia dokonuje się w formie aneksów do opracowanych harmonogramów realizacji zadań.
6. Za realizację rocznego planu pracy zakładu odpowiada Dyrektor, który opracowuje pisemne sprawozdanie z jego wykonania przełożonemu i składa je Radzie Miasta oraz na każde żądanie Prezydenta Miasta Inowrocławia.

§ 11
ZASADY PODPISYWANIA PISM
1. Do podpisu Dyrektora zastrzega się pisma i dokumenty w sprawach:
1) zarządzeń, instrukcji,
2) związanych ze stosunkiem pracy wszystkich pracowników,
3) upoważnień do przeprowadzenia kontroli i inwentaryzacji, udzielania pełnomocnictw,
4) finansowych Centrum,
5) reprezentujących placówkę na zewnątrz,
6) listy gratulacyjne i pisma okolicznościowe,
7) korespondencji skierowanej do władz samorządowych na wszystkich szczeblach.
§ 12
SKARGI I WNIOSKI
1. Skargi i wnioski dotyczące działalności Centrum, jego pracowników rozpatruje Dyrektor Centrum.
2. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 12:00 – 14:00 .
3. Skargi dotyczące działalności Dyrektora Centrum rozpatruje Rada Miasta Inowrocław.
§ 13
DZIAŁALNOŚC KONTROLNA
1. W Centrum prowadzona jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
1) Kontrolę wewnętrzną w Centrum prowadzi Dyrektor.
2) Kontroli zewnętrznej Centrum dokonują upoważnieni przez Prezydenta Miasta Inowrocławia pracownicy Urzędu Miasta oraz inne organy i podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
3) Za kontrolę zarządczą w Centrum odpowiada Dyrektor.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie ustalonym dla jego zatwierdzenia.
2. Obowiązki Centrum jako zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy, obowiązki pracowników, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu i Kodeks Pracy.Opublikował: Joanna Szczutkowska
Publikacja dnia: 11.02.2019
Podpisał: Małgorzata Mach
Dokument z dnia: 02.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 358